• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 14

Manipulació d’aliments i seguretat alimentària

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els […]


Planificació estratègica de la formació per a les empreses de seguretat privada

El desenvolupament d’un pla de formació integral per a emprese de seguretat privada, aporta tot un congunt d’avantatges perquè la […]


Mindfulness

El Mindulness representa un un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional.  Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness […]


Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Vigilant de seguretat privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Comptabilitat informatitzada

Comptabiliat informatitzada Actualment la “gestió comptabilitat” no es pot concebre si no és informatitzada. Cal per això comptar amb un […]


Gestió fiscal de l’empresa

En els llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica d’empreses, és important comptar amb competències sobre la fiscalitat i […]


Nòmines i Seguretat Social (nivell I i II)

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es […]


MOS: Microsoft Excel (nivell II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Anglès diversos nivells (A.1 / A.2 / B.1)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly