Autoavaluació de la qualitat 2022-23

OBJECTIUS QUANTITATIUS

Dels 6 objectius de l’any 2022, se’n ha assolit 1. Val a dir que ja érem conscients que eren molt elevats, perquè els vam situar a 9,2 sobre 10. Pensàvem però que aquest any podríem fer un salt important en els resultats i per això vam establir uns objectius molt pretensiosos. Certament no hem aconseguit els resultats esperats, tot i que són bons resultats i estan molt per sobre del que considerem mínim admissible.

Com sempre hem superat les expectatives en relació a l’atenció rebuda i els formadors, obtenim un 9,39 quan el nostre objectiu era 9,2. Volem destacar que tots els trimestres hem superat l’objectiu.

Un dels nostres pilars i valors és la plena orientació al client, i aquest resultat demostra un any més que la nostra organització va per bon camí en aquest aspecte.

De la mateixa forma que l’any anterior, posem de manifest que molt possiblement, no tota la satisfacció dels alumnes és a les nostres mans, és a dir, des de la nostra organització, no tenim la capacitat per generar canvis que depenen més del client Consorci o el SOC que no pas de nosaltres. Per això posem de relleu alguns aspectes que hem recollit d’alumnes i docents que generen insatisfacció però no tenim capacitat per a canviar.

 1. Calendaris

La convocatòria habitualment disposa d’un any d’execució. Aquest timing ens obliga a comprimir massa les accions, i per tant, els cursos requereixen d’un volum d’hores setmanal excessiu segons el nostre criteri. Resulta especialment complicat en el cas de les persones treballadores. Certament podríem fer menys cursos, de forma que tindríem més disponibilitat per allargar-los en el temps i no concentrar tant la dedicació, ara bé, en funció de la reducció no som rendibles, és a dir, necessitem uns volums econòmics mínims per a poder mantenir la qualitat de la nostra estructura i infraestructura, la reducció no ho afavoreix.

Val a dir, que la nostra organització ja fa actualment menys cursos dels que podria, precisament per no comprimir més les accions o excedir-nos en l’ús de l’aula virtual. Però reduir encara més no tenim clar que sigui viable.

 1. Nombre d’alumnes a l’aula

És un tema important per l’experiència que tenim, especialment en el tema dels idiomes. Aquest curs, hem ampliat el nombre de places en algunes accions, empesos d’alguna forma per la demanda, la qual ha superat en escreix les nostres previsions. No sabem si ha estat la falta d’atorgament a algunes entitats que habitualment fan idiomes, però no hem estat capaços d’absorbir tota la demanda tot i ampliar el nombre de places.

Som plenament conscients que per afavorir la qualitat, hauríem de reduir el nombre de places a l’aula, però ens hem vist obligats a donar una certa resposta a la demanda. Són persones que requereixen la formació i la nostra obligació és intentar donar solucions, tot i així, hi ha moltes persones que s’han quedat sense plaça.

 1. Durada de les accions

Tampoc tenim control sobre la durada dels cursos, i no sempre generen la satisfacció dels alumnes, generalment ens demanen més hores.

Conclusions sobre la insatisfacció

La satisfacció no només depèn de la nostra actuació, sinó també del client patrocinador, el Consorci, així doncs, cada any tenim més el convenciment que els nostres indicadors sobre satisfacció també són un reflex d’aquests aspectes que van més enllà de la nostra actuació.

En forma de resum, tenim registres puntuals d’insatisfacció, no alarmants però importants, sobre; els calendaris del cursos, els horaris, els continguts treballats, la durada, cursos que volien fer i no hem sol·licitat, i altres aspectes que caldrà atendre com la incomoditat d’algunes cadires o taules d’alguna aula.

En relació a la metodologia, considerem que tot i que estem molt satisfets del treball que han desenvolupat els docents, tenim marge de millora en la modalitat bimodal, és a dir, quant uns alumnes són a l’aula i uns altres a casa.

Seguim amb el desenvolupament dels objectius estratègics dels anys anteriors que hem ampliat al 2023:

 • L’eix de creixement, s’orienta vers l’obertura del nostres serveis a les empreses (50% del pla executat).
 • L’eix econòmic s’enfoca a millorar les nostres estratègies de finançament, reduint l’endeutament extern i convertint-lo de curt a llarg. Hem convertit tot l’endeutament a llarg i l’hem reduït un 15% (100% del pla executat).

L’eix pedagògic es dividia en  “dos sub-eixos”:

 • Implementar mesures per a la millora en la selecció dels alumnes de FOAP (100% del pla executat). No tenim possibilitats de millorar la selecció perquè ens manca demanda d’alumnes, si seleccionem sota els criteris que havíem pre-establert, no ompliríem les accions.
 • Incrementar els mecanismes de retroalimentació amb els docents (75% del pla executat).

PROPOSTES DE MILLORA ASSUMIDES PER LA DIRECCIÓ

Les millores integren aquelles propostes que la direcció s’ha compromès a implementar. Són propostes dels docents, alumnes, treballadors i treballadores, la direcció o altres col·laboradors.

Detall de les millores implementades per la direcció en el exercici 2022-2023:

 1. Seguir amb allò que vam començar el 2020-2021 sobre la necessitat d’equipar les aules amb taules plegables i amb rodes, ja que permet la modificació de la distribució de forma ràpida, segons les necessitats puntuals; treballar en cercle, per grups, en “U”. També han de ser plegables per poder fer dinàmiques de peu amb les taules arraconades a una banda.

Són taules molt robustes, d’alta qualitat i amb un espai molt ample per l’alumne. Tenim present els preus d’aquesta tipologia d’equipament, així que el canvi serà progressiu.

 1. Totes les nostre aules estan informatitzades, i per tant, independentment de l’especialitat formativa que cursem, els alumnes disposen d’equip informàtic que utilitzen quan el docent ho requereix.

Vàrem detectar però, que els monitors del PC’s dificultaven en certa mesura la visió entre companys. En algunes especialitats com en el cas dels idiomes, aquesta circumstància és un inconvenient manifest,  donat que l’especialitat requereix d’un grau d’interacció molt elevat. Així doncs, a mitjans del 2023 vam començar a programar especialitats d’idiomes només a les aules on hi havia portàtils, facilitant així la visió i interacció entre companys. En aquest sentit també s’ha decidit implementar portàtils a totes les aules progressivament.

 1. Hem renovat el Moodle en imatge (Restyling) i nova organització per a facilitar, que sigui més “amigable” i fàcil per als alumnes que l’utilitzen, especialment els usuaris d’aula virtual. Ara és més fàcil cercar el cursos, i la informació disponible d’aquest (calendari, tutors, contacte, etc…).
 2. Fins a l’actualitat hem estat utilitzant Google Drive com a recurs d’emmagatzematge habitual en els cursos. Un recurs útil per a compartir informació i guardar-la, ara bé, ja fa temps que hem detectat que molt alumnes tenen el Google Drive saturat d’informació, i per tant, no disposen de suficients Gb disponibles d’emmagatzematge. Ara implementarem progressivament un compte d’alumne de Microsoft 365, amb la idea que l’alumne i el docent puguin utilitzar multitud de recursos dels que disposa l’ecosistema Microsoft 365, però molt especialment el emmagatzematge de Ondrive que serà d’1Tb per a cada alumne. Emmagatzematge que tindrà a disposició més enllà de la seva vida acadèmica.

AVALUACIÓ DELS DOCENTS

Als docents se’ls envia la valoració que ha fet la tutora-coordinadora de la seva actuació, exposant els punt fort i punts de millora.

També se’ls envia informació sobre com l’han valorat els alumnes.

QUEIXES I SERVEIS NO CONFORMES

No tenim queixes registrades.

ALTRES CONSIDERACIONS

—————