POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE CEMFORMACIÓ

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquesta web queda protegida en els termes d’aquesta Política de Privacitat.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

 

Declaració de compliment normatiu

CEMFORMACIÓ informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

CEMFORMACIÓ (titular d’aquesta web), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, adoptant mesures de seguretat per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, conforme al que es preveu en l’en la normativa estatal vigent i, en tot cas, el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades de Caràcter Personal i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

CEMFORMACIÓ  no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari quant a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que faciliti són veraces, sent l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a CEMFORMACIÓ com a responsable d’aquesta web o a un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, mal o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades enviant un correu electrònic a: cem@cemformacio.com.

 

Privacitat de menors

Els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a CEMFORMACIÓ sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que CEMFORMACIÓ detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

 

Incorporació de dades personals als fitxers de CEMFORMACIÓ. Fitxers, finalitats i tractament

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit la política de privacitat de cadascun dels apartats i les condicions d’ús d’aquesta web, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el seu consentiment exprés a:

 • La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els sistemes d’informació propietat de CEMFORMACIÓ.
 • L’accés per CEMFORMACIÓ a les dades que, d’acord amb la infraestructura d’aquesta web, es precisin per a contactar amb usuari, administrar comentaris en el blog, validacions o recomanacions en xarxes socials i/o enviar-li el butlletí de notícies de CEMFORMACIÓ.
 • L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb Vostè en resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.
 • La realització periòdica d’estudis d’anàlisis de la web amb finalitats estadístiques sobre la base de les dades facilitades.

Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquesta web de CEMFORMACIÓ pot recaptar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:

 • Nom, direcció de correu electrònic i informació de contacte.
 • Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);
 • Les comunicacions electròniques que ens enviï o dades que emeti en les seves consultes.
 • En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui precisa la transferència internacional de dades, la mera sol·licitud i acceptació d’aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures els servidors de les quals es trobin preferiblement a Espanya, o en defecte d’això en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea a tenor de les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No utilitzarem les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

 

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, dirigint-se a Serveis i Assessorament Cemformació, SL previstos en el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu electrònic dirigit a cem@cemformacio.com; o bé mitjançant una comunicació escrita dirigida a Serveis i Assessorament Cemformació, SL, amb C.I.F. B61146163, i seu en Carrer De la Justícia, 19, 08191 Rubí. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que li identifiqui, així com tota aquella documentació adjunta necessària i acreditada del dret que s’exercita.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic (exceptuant les imprescindibles per al manteniment de la relació contractual mantinguda) pot exercir el seu dret de supressió, limitació en el tractament i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més a través d’un enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de CEMFORMACIÓ.

El dret d’accés significa que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes. Per a exercir-ho no necessita emetre justificació, tret que ho hagués exercitat en els últims dotze mesos. En cas d’exercir el seu dret d’accés, CEMFORMACIÓ està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud, podent denegar-se l’accés i invocar si escau la tutela de l’Agència de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els dotze mesos anteriors, o perquè ho preveu o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació significa que té dret al fet que modifiquem les dades que resultin inexactes o incompletes, per a això haurà d’indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que hagi de realitzar-se aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de realitzar la rectificació amb la major diligència possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes i només podrem denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret de supressió significa que té dret al fet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives devent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la seva concreta situació personal. Haurem de realitzar la supressió en un termini no superior a un mes, podent denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret d’oposició significa que té dret al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cessem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Haurem de realitzar la rectificació en un termini no superior a un mes, podent denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a la limitació en el tractament suposa la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir del Responsable del tractament, una limitació del tractament de les seves dades personals quan concorrin algun dels següents escenaris: inexactitud, il·licitud, reclamacions i/o oposició. Haurem de procedir a la limitació al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a l’oblit implica el dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleixi els requisits d’adequació i pertinència prevists en la normativa. Haurem de processar la seva petició com més aviat millor i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a la portabilitat de les dades és un dret que complementa al dret d’accés, ja que permet a les persones obtenir les dades que han proporcionat a l’empresa (Responsable del Tractament) en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. Implica que les seves dades personals, com a usuari, poden transmetre’s directament de l’empresa a una altra, sense necessitat de ser lliurats al propi usuari, sempre que això sigui tècnicament possible. Haurem de realitzar aquesta transferència – sempre que sigui possible tècnicament- com més aviat millor i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-lo expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

En relació als drets en el tractament de dades a través de canals en xarxes socials, ha de tenir en compte el següent:

 • L’accés, la portabilitat de les dades i el dret a l’oblit ve definit per la funcionalitat de cada xarxa social i la capacitat d’accés a la informació conforme a la configuració que tingui dissenyada per al seu perfil.
 • La rectificació només podrem atendre-la en relació a aquella informació que es trobi sota el nostre control, per exemple, eliminar comentaris publicats en aquesta pàgina des d’una xarxa social vinculada o dels nostres perfils en xarxes socials, sempre que no ho siguin per tercers. Tot allò que escapi del nostre control haurà de sol·licitar el seu exercici davant la xarxa social en qüestió.
 • La supressió, oposició o limitació en el tractament pot executar-se en relació a la informació que es trobi sota el nostre control o el seu com a usuari, per exemple, deixar de ser seguidor en aquella xarxa social que decideixi. Com a usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix la seva informació, per a això és convenient que accedeixi i configuri la privacitat dels seus comptes.

 

Mesures de Seguretat Aplicables al Tractament de Dades Personals

 • 1ª.- Risc: Conforme a les dades requerides dels usuaris i en funció de l’activitat del Responsable del Tractament s’ha procedit a una Anàlisi de Riscos respecte al tractament de les dades valorant els mateixos, graduant-los i prenent aquelles mesures per a una adequada protecció i seguretat.
 • 2ª. Àmbit d’Aplicació de les Mesures Tècniques i Organitzatives de Seguretat: CEMFORMACIÓ manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives assenyalades en aquest apartat, a les funcions descrites en aquesta política de privacitat.
 • 3ª.- Document de Seguretat: CEMFORMACIÓ manifesta que posseeix un Document de Seguretat, conforme al que s’estableix en l’Anàlisi de Riscos abans comentat i als criteris i principis del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades de Caràcter Personal.
 • 4ª.- Protocols: CEMFORMACIÓ declara que posseeix i manté actualitzats una sèrie de protocols i processos de treball en general i, en particular, respecte a la gestió de Dades Personals; comprometent-se a divulgar-los entre tots aquells empleats, personal i tercers amb els quals treballi i tinguin accés a dades. Així mateix, CEMFORMACIÓ es compromet a no permetre l’accés ni tractament de fitxers amb dades de caràcter personal, al personal que no hagi rebut còpia d’aquest document.
 • 5ª.- Registre d’Incidències: CEMFORMACIÓ manifesta que posseeix un Registre d’Incidències que compleix amb l’especificat en el Document de Seguretat i els principis de proactivitat del Responsable del Tractament, sent utilitzat aquest Registre pel seu personal per al aport de qualsevol incidència relacionada amb la seguretat de la informació i dades personals incloses en els fitxers amb dades personals que tracten.
 • 6ª.- Control d’Accés: CEMFORMACIÓ manifesta que compleix amb les següents mesures respecte al control d’accés:
 • – Manté una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats.
 • – Permet l’accés únicament als usuaris autoritzats segons les funcions assignades a cadascun d’ells.
 • – Estableix mecanismes que eviten l’accés a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats.
 • – Els permisos d’accés els concedeix únicament el personal autoritzat per a això.
 • 7ª.- Identificació i Autenticació: CEMFORMACIÓ en el seu accés a dades de caràcter personal manté les següents mesures de seguretat respecte a la identificació i autenticació d’usuaris que tindran accés a aquestes dades:
 • – La identificació i autenticació és personalitzada.
 • – Existeix un procediment d’assignació i distribució de contrasenyes, que imposa l’ús de contrasenyes robustes.
 • – Les contrasenyes s’emmagatzemen de manera inintel·ligible.
 • – Les contrasenyes són confidencials (únicament conegudes per l’usuari).
 • – Las contrasenyes es canvien al menys una vegada a l’any.
 • 8a.- Gestió de Suports: CEMFORMACIÓ té adoptades les següents mesures de seguretat respecte als suports amb dades de caràcter personal:
 • – Manté un inventari de suports.
 • – Té establert un sistema d’etiquetatge d’acord amb el sistema d’inventari que permeti a més, identificar el tipus d’informació que contenen.
 • – Emmagatzema en un lloc d’accés restringit els suports autoritzats.
 • – Té establert un règim d’autorització de les sortides de suports de les seves instal·lacions, incloses les sortides a través d’e-mail.
 • – Adopta mesures específiques destinades a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals durant el transport i deixalla de suports.
 • 9ª.- Còpies de seguretat: CEMFORMACIÓ manifesta que posseeix un sistema de còpies de seguretat que garanteix la recuperació de la informació en el supòsit de ser necessari, provant-se aquest sistema periòdicament amb assiduïtat.
 • 10ª.- Suports d’informació no Automatitzats: Respecte als documents amb dades de caràcter personal als quals CEMFORMACIÓ té accés adopta les següents mesures:
 • – Manté la documentació en arxivadors, calaixos o armaris que tenen dispositius que obstaculitzin la seva obertura.
 • – Durant la revisió o tramitació dels documents, la persona a càrrec dels mateixos ha de ser diligent i custodiar-la per a evitar accessos no autoritzats. Només té accés als documents el personal que autoritzat.
 • – Si es produeix un trasllat de documentació s’adopten mesures de seguretat que impedeixen la pèrdua o accés per tercers a aquesta documentació.
 • 11ª.- Personal de tercers: CEMFORMACIÓ té degudament comunicades aquestes obligacions exposades al seu personal, vetllant pel compliment de la normativa aplicable. Així mateix, i en virtut del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades de Caràcter Personal, tots els Encarregats del Tractament tenen l’oportú contracte per encàrrec del tractament signat, on existeix el compromís d’aquest últim de complir amb els mateixos mínims legals i amb les mesures ressenyades pel Responsable del Tractament quant a la gestió i protecció en el tractament de les dades personals.

 

Seguretat

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i situats a Espanya i Alemanya.

No obstant això i, atès que no existeix tecnologia invulnerable, l’usuari deu també posar els mitjans al seu abast per a mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant usar la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

CEMFORMACIÓ utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per a protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc) que corresponguin conforme a la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures reglamentàriament establertes.

 

Cessió de dades a tercers

CEMFORMACIÓ informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades quan CEMFORMACIÓ disposi del consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que garanteixi la seva confidencialitat i compliment.

L’única comunicació prevista a un país fora de la UE és a l’empresa que realitza els enviaments de emailings o newsletters, sempre que hagi acceptat rebre’ls. Aquestes comunicacions per correu electrònic es realitzaran per part del proveïdor del servei d’enviament, que es realitza a través de l’empresa MailChimp, els servidors de la qual estan situats als EUA, però no obstant això compleixen plenament amb el RGPD en tant que estan dins del marc de Privacy Shield que certifiquen anualment.

Si CEMFORMACIÓ fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per a respondre a requeriments legals, recerca penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En tals casos, CEMFORMACIÓ  podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si CEMFORMACIÓ fos transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de privacitat advertint el compromís que si la informació personal s’utilitzarà de manera contrària a aquesta política haurà de notificar-se a l’Usuari prèviament.

 

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers

CEMFORMACIÓ prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades del qual pretén cedir.

Recordem als usuaris que quan parlem de dades parlem també d’arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegida per la normativa. Ningú pot utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a CEMFORMACIÓ davant qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció al fet que pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrit.

En cas de facilitar-nos dades de caràcter personal d’altres persones, haurà de fer-ho amb el seu consentiment i havent-li informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

 

Xarxes socials

CEMFORMACIÓ treballa activament els canals en les xarxes socials Facebook i Twitter amb la finalitat principal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la web de CEMFORMACIÓ i de les seves diverses divisions, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

En el cas que accedeixi a aquesta web utilitzant alguna aplicació que connecti una xarxa social amb aquesta web, estarà autoritzant que la xarxa social comparteixi algunes dades amb CEMFORMACIÓ i que, per posar un exemple, en el cas de twitter, puguin aparèixer els seus tuits publicats en aquesta web, amb les dades públiques inherents: nom de l’usuari de twitter, foto de perfil, text del tuit retuitejat per CEMFORMACIÓ o amb esment a CEMFORMACIÓ o qualsevol de les divisions de CEMFORMACIÓ si fos així el cas. És important que conegui que si té geolocalitzats els seus comptes en xarxes socials aquesta informació de la seva localització en compartir en xarxes serà visible a tercers amb els quals comparteixi o comparteixin la seva informació.

Per a obtenir més informació sobre el mètode pel qual es comparteixen dades amb les xarxes socials, recomanem que consulti les polítiques de privacitat de cada xarxa social en qüestió, així com que configuri responsablement el seu perfil en comptes en xarxes socials i aplicacions de correu electrònic per a garantir la seva privacitat i seguretat.

A continuació enllacem la política de privacitat de les xarxes socials en les quals tenim obert perfil en aquest moment:

  

Cookies

A l’enllaç “Política de Cookies” l’informem que aquesta web de CEMFORMACIÓ pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquesta web) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per a compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per a obtenir aquestes anàlisis aquesta web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de manera automàtica mitjançant l’ús de cookies que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquesta web per part seva com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com per exemple, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquesta web.

La IP està considerant una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si fos necessari a instàncies de les autoritats competents. CEMFORMACIÓ  utilitza les cookies que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquesta web per a analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit en la web. CEMFORMACIÓ no associa adreces IP, ni altres dades que associï la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per a recollir informació de caràcter personal, encara que puntualment pugui servir-nos per a dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari conegui que utilitzem eines i plataformes d’Internet que instal·len cookies que no depenen de nosaltres, per la qual cosa és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzin tals dades per a altres usos, del que CEMFORMACIÓ no és responsable. Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la Política de Cookies per a conèixer quines tenen caràcter de pròpies, quines són de tercers, quines són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació. En la política de cookies trobarà els accessos ràpids que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les cookies si ho creus convenient.

 

Modificació

CEMFORMACIÓ podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web, en el qual constarà sempre la data de l’última actualització aplicable.

Aquesta política de privacitat està actualitzada a data 2 d’octubre de 2019

Document Videovigilància