Totes les subvencions rebudes i tots els contractes celebrats entre Serveis i Assessorament Cemformació, SL, i organismes i institucions de dret públic es recullen en aquesta pàgina. L’objectiu de la mateixa és facilitar la traçabilitat dels fons públics destinats al servei públic de la formació dels ciutadans, especialment dels aturats o demandants d’ocupació, programada per les administracions públiques.

En aquest apartat recollim l’origen i la destinació dels capitals d’origen públic que hem gestionat en els darrers cinc anys o des de l’entrada en vigor de la legislació sobre transparència econòmica. Cemformació està obligada a la publicació d’aquestes dades per la seva doble condició de perceptora de subvencions i prestadora de serveis públics, segons les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Parlament de Catalunya.

Les dades que publiquem tenen la seva corresponent referència en els respectius portals de Transparència de cadascuna de les institucions públiques implicades en els serveis prestats. També compleixen l’exigència legal d’interoperabilitat.

Contractes menors

La legislació actual no discrimina entre els diferents tipus de fons econòmics d’origen públic que pugui percebre una organització o empresa obligada a l’exercici de transparència econòmica. Els mecanismes legals obliguen a publicar també qualsevol operació comercial que, paradoxalment, per si mateixa no hagués generat l’exigència de publicació.

Aquest és el cas dels contractes per serveis o gestions en matèria de formació impartits per encàrrec d’ajuntaments i institucions i empreses de dret públic. Es recullen en aquest apartat d’actualització trimestral i ordenació cronològica. Per a cada client es recull el concepte del servei prestat, el seu import i la data de facturació.

Des de l’enllaç del client s’accedeix al seu portal de transparència. De vegades, es pot obrir un fitxer PDF que requerirà programari complementari per accedir-hi al seu contingut. No es recull el nombre d’alumnes beneficiaris de cada curs o gestió.

Les dades dels contractes de menor quantia es van actualitzar el

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Drets d’examen sobre competències idiomàtiques
1.100,00 €

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Curs sobre com cercar feina a Internet
1.008,00 €

Ajuntament d’Arenys de Munt

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Martorell

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Montornès del Vallès

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Curs sobre identitat digital personal
756,00 €

Ajuntament de Cardedeu

Curs sobre com cercar feina a Internet
1.008,00 €

Ajuntament de Rubí

14 cursos sobre noves tecnologies
7.840,00 €

Ajuntament de Cardona

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Drets d’examen sobre competències idiomàtiques
1.200,00 €

Ajuntament de Martorell

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Cursos sobre competències lingüístiques i sobre competències digitals
1.692,50 €

Ajuntament de Sant Celoni

Curs sobre entrevistes de feina
1.140,00 €

Ajuntament de Rubí

8 cursos sobre noves tecnologies
4.480,00 €

Subvencions

La percepció de subvencions destinades a la formació d’aturats o de demandants d’ocupació és l’activitat generadora de les exigències de transparència econòmica de Cemformació. Els fons públics que rebem estan destinats a sufragar les despeses generals d’instal·lacions i subministraments, l’equipament tecnològic, el material didàctic, les gestions administratives relacionades amb els alumnes i la retribució del personal tècnic i de suport.

Els següents registres recullen les condicions imposades en cada convocatòria per a la prestació del servei públic en matèria de formació. S’ordenen cronològicament.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Finalitat
Accions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral
Durada
Deu mesos, amb límit el 30 octubre 2017
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Concurrència competitiva
Import
61.096,21 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per portar a terme l’activitat. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Connexió telemàtica a SOC. Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i del seu resultat, amb l’objectiu de millorar la posició dels demandants d’ocupació en el mercat laboral. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant. Es posen a disposició dels alumnes eines informàtiques i de connectivitat.
Condicions específiques de la convocatòria
Nombre màxim de 150 alumnes per tècnic. Es planifica la formació en quatre blocs: balanç de competències de l’alumne, planificació de la recerca de feina, gestió del canvi en l’actuació de l’aturat, i prospecció de les oportunitats de treball en l’entorn. S’elabora una guia didàctica.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències, respectar les normes de funcionament del centre i avaluar la formació rebuda. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
oficinadetreball.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Finalitat
Realització d’accions formatives, vinculades al Fitxer d’especialitats del SOC, en àrees professionals prioritàries, dirigides primordialment a treballadors aturats
Durada
Des del desembre de 2016 i amb límit el 30 octubre 2017
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Concurrència competitiva
Import
204.171,00 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per portar a terme l’activitat. Mantenir les exigències tècniques i pedagògiques d’instal·lacions i recursos dedicats a la formació. Assumir el seguiment de la impartició i assistència dels participants i en la satisfacció en l’execució de l’acció formativa. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant.
Condicions específiques de la convocatòria
El 70% dels alumnes han de ser desocupats o demandants d‘un lloc de treball. L’activitat s’ha d’iniciar amb, almenys, el 80% dels alumnes.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències, respectar les normes de funcionament del centre i avaluar la formació rebuda. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
oficinadetreball.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Finalitat
Realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades primordialment a persones desocupades
Durada
Des del desembre de 2015 i amb límit el 30 octubre 2016
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Concurrència competitiva
Import
218.022,00 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per portar a terme l’activitat. Assumir un compromís de qualitat en la gestió, la transparència i l’eficiència en l’ús de recursos públics, especialment en el seguiment de la impartició i assistència dels participants i en la satisfacció en l’execució de l’acció formativa. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant.
Condicions específiques de la convocatòria
El 80% dels alumnes han de ser desocupats o demandantes d’ocupació. L’activitat ha de començar amb, almenys, el 80% dels alumnes.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències, respectar les normes de funcionament del centre i avaluar la formació rebuda. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
oficinadetreball.gencat.cat i dogc.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Finalitat
Accions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral
Durada
Un any, amb inici abans del 12 d’octubre del 2015
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Concurrència competitiva.
Import
66.042,09 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per realitzar l’activitat. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Connexió telemàtica al SOC. Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i del seu resultat, amb l’objectiu de millorar la posició dels demandants d’ocupació en el mercat laboral. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant. Es posen a disposició dels alumnes eines informàtiques i de connectivitat.
Condicions específiques de la convocatòria
Actuacions destinades a desocupats; un 30% majors de 45 anys. Nombre màxim de 200 alumnes per tècnic. Es planifica la formació en quatre blocs: balanç de competències de l’alumne, planificació de la recerca de feina, gestió del canvi en l’actuació de l’aturat, i prospecció de les oportunitats de treball en l’entorn. S’elabora una guia didàctica.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències i respectar les normes de funcionament del centre. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
oficinadetreball.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Finalitat
Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores
Durada
A partir de desembre de 2015 i amb límit el 30 octubre 2016
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Subvenció obtinguda per mitjà de d’una agrupació d’entitats i empreses de formació registrades davant del SOC.
Import
29.055,25 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per realitzar l’activitat. Mantenir les exigències tecnicopedagógicas dels recursos dedicats a la finalitat. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i del seu resultat, amb l’objectiu de millorar la posició dels demandants d’ocupació en el mercat laboral. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant.
Condicions específiques de la convocatòria
Certificació de cada participant. El 40% dels participants han de ser desocupats, donant prioritat a empleats de pimes, víctimes de terrorisme o de violència domèstica, majors de 45 anys, persones amb discapacitat, persones amb baixa qualificació, persones en risc d’exclusió social i cuidadors no professionals de persones amb dependència. Les àrees formatives prioritàries són la internacionalització, l’emprenedoria i la innovació.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències i respectar les normes de funcionament del centre. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i el calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
http://www.conforcat.cat i http://dogc.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Finalitat
Accions formatives de caràcter sectorial dirigides als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i de desenvolupament personal dels treballadors
Durada
Des del desembre de 2015 i amb límit el 30 octubre 2016
Data d’atorgament
Procediment d’atorgament
Subvenció obtinguda per mitjà de l’Organització Empresarial Catalana de la Formació, agrupació d’entitats registrades davant del SOC.
Import
46.945,69 €
Condicions generals de la convocatòria
Disposar de la capacitat, mitjans, recursos i homologacions adequades per fer l’activitat. Mantenir les exigències tècniques i pedagògiques dels recursos dedicats a la finalitat. Donar publicitat del caràcter públic del finançament de l’activitat subvencionada. Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i del seu resultat, amb l’objectiu de millorar la posició dels demandants d’ocupació en el mercat laboral. Pòlissa d’assegurances amb cobertura per a cada participant.
Condicions específiques de la convocatòria
Certificació de cada participant. El 40% dels participants han de ser desocupats, donant prioritat a empleats de pimes, víctimes de terrorisme o de violència domèstica, majors de 45 anys, persones amb discapacitat, persones amb baixa qualificació, persones en risc d’exclusió social i cuidadors no professionals de persones amb dependència. Les àrees formatives prioritàries són la internacionalització, l’emprenedoria i la innovació.
Condicions de qualitat
L’alumnat avalua la formació rebuda per mitjà d’un qüestionari facilitat pel SOC. Els inspectors del SOC poden demanar personalment a cada alumne una avaluació expressa del servei rebut.
Institució inspectora
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Drets i deures dels usuaris
L’alumne té l’obligació d’assistir amb puntualitat i seguir amb aprofitament les sessions de formació. Està també obligat a justificar les seves absències i respectar les normes de funcionament del centre. Té dret a conèixer el programa del curs, la durada i calendari. Té dret a rebre el material didàctic necessari per al curs; a rebre un certificat sobre els coneixements adquirits, l’avaluació obtinguda i la seva assistència.
Canal de queixes i reclamacions
cem@cemformacio.com
Reciprocitat amb el portal institucional
http://www.conforcat.cat i http://dogc.gencat.cat

Aquestes dades es van actualitzar el

Retribucions

La legislació sobre transparència econòmica obliga a la publicació de les retribucions dels directius de les empreses beneficiàries de subvencions públiques quan s’arriba a determinada quantitat o quan es presten serveis públics. En compliment de la normativa, les dades d’aquest apartat fan referència a la retribució específica que percep l’administrador de la societat en funció de l’exercici d’aquest càrrec.

Marc Jacas
2.000,00 €

Dades actualitzades el

La totalitat de les dades consignades en aquesta pàgina són estructurades, accessibles, usables, semàntiques, interoperables i reutilitzables, tal com estableix la normativa. Amb el procediment de copiar i enganxar serà suficient per traslladar aquelles que puguin ser interessar a un document de text pla des del qual es puguin abocar en qualsevol full de càlcul o base de dades. Si tot i així tens dificultats per accedir al contingut dels registres, contacta amb cem@cemformacio.com i indica’ns quin és el problema i l’objectiu de la captació d’aquestes dades.