Autoavaluació de la qualitat 2021-22

 

OBJECTIUS QUANTITATIUS

Objectius quantitatius Objectius 1RT 2021 2NT 2021 3RT 2021 4RT 2021 Prom 21 1RT 2022 2NT 2022
-0,20 -0,74 -0,30 -0,10 -0,33 -0,06 -0,13
1 Objectius i expectatives dels alumnes = o > 9,2 9,00 8,46 8,90 9,10 8,87 9,14 9,07
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
-1,20 -1,05 -1,00 -1,00 -1,06 -0,91 -0,91
2 Metodologia del curs = o > 9,2 8,00 8,15 8,20 8,20 8,14 8,29 8,29
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
0,00 -0,04 -0,10 0,12 0,00 0,00 0,00
3 infraestructura i equipament = o > 8,0 8,00 7,96 7,90 8,12 8,00 8,00 8,00
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
1,50 0,12 0,40 0,20 0,55 0,50 0,43
4 Material didàctic = o > 9,2 10,00 8,62 8,90 8,70 9,05 9,00 8,93
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
0,10 0,00 0,00 0,00 0,03 0,23 0,23
5 Atenció rebuda i formadors = o > 9,2 9,30 9,20 9,20 9,20 9,10 9,43 9,43
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
-0,20 -0,12 -0,10 0,00 -0,11 -0,06 -0,06
6 Valoració del curs en conjunt = o > 9,2 9,00 9,08 9,10 9,20 9,09 9,14 9,14

Dels 6 objectius, se’n han assolit 3. Un en la valoració de la infraestructura i l’equipament, un altre en el material didàctic i un altre en l’atenció rebuda i els formadors. Estem molt satisfets, especialment en  assolir l’objectiu en relació a l’atenció rebuda i els formadors. D’una banda, sabem que és un dels objectius més difícils d’aconseguir, i per altra banda perquè aquest resultat demostra que la nostra organització compte amb una clara orientació al client

Hem establert uns objectius de qualitat molt ambiciosos, tant, que resulten molt difícils d’aconseguir. Tècnicament, aplicant el màxim rigor al nostre plantejament només assolim el 50% dels objectius. Els objectius no aconseguits però assoleixen valors mitjans 8,8 en compliment d’objectius i expectatives, 8,2 en metodologia i 9,1 en valoració global del curs. Hem arribat a uns valors d’exigència que ens resulten molt difícils d’assolir sinó impossible. Nosaltres interpretem que no podem fer molt més perquè les expectatives sobre el curs es barregen amb les de trobar una treball o millorar la situació de l’actual, però sobre aquesta expectativa, no podem influir de la mateixa forma que sobre la del curs.

En relació a la metodologia, tot i que estem molt satisfets del treball que han desenvolupat els docents, tenim marge de millora en la modalitat bimodal, és a dir, quants uns alumnes són a l’aula i uns altres a casa. Nosaltres estem convençut que més que la metodologia necessitem més recursos tècnics, concretament més càmeres. Un equipament que ens permeti visualitzar alhora el docent, els alumnes de l’aula i els de casa, que ens permeti fer canvis de càmera de forma fàcil i ràpida.

En la satisfacció global del curs estem en un 9,10 i l’objectiu el tenim en 9,20, per tant, estem tant a prop, que segurament incorporant aquests elements tecnològics, podrem assolir la fita.

Seguim estant molt satisfets del grau d’implicació i adaptació del equip de CEMFormació i també dels nostres alumnes. Tots el programes han finalitzat amb un èxit notable i una elevada satisfacció.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Seguim amb el desenvolupament dels objectius estratègics de l’any 2020.

L’eix de creixement,  s’orienta vers l’obertura del nostres serveis a les empreses (40% del pla executat)

L’eix econòmic s’enfoca a millorar les nostres estratègies de finançament, reduint l’endeutament extern i convertint-lo de curt a llarg. L’endeutament no s’ha reduït sinó que ha augmentat arrel del COVID, el que si que hem pogut fer és convertir tot l’endeutament a llarg, (90% del pla executat)

L’eix pedagògic es divideix en “dos sub-eixos”, d’una banda implementar mesures per a la millora en la selecció dels alumnes de FOAP (75% del pla executat), i de l’altra incrementar els mecanismes de retroalimentació amb els docents (75% del pla executat)

PROPOSTES DE MILLORA ASSUMIDES PER LA DIRECCIÓ

Les millores integren aquelles propostes que la direcció s’ha compromès a implementar. Són propostes dels docents, alumnes, treballadors i treballadores, la direcció o altres col·laboradors

Detall de les millores implementades per la direcció en el exercici 2020-2021

  1. Vàrem detectar la necessitat d’equipar les aules amb taules plegables i amb rodes, ja que permet la modificació de la distribució de forma ràpida, segons les necessitats puntuals; treballar en rodona, per grups, en “U”. També han de ser plegables per poder fer dinàmiques de peu amb les taules arraconades a una banda.

Fa dues setmanes hem efectuat la compra d’un model d’aquesta tipologia de taula per una aula. Són taules molt robustes, d’alta qualitat i amb un espai molt ample per l’alumne. Tenim present els preus d’aquesta tipologia d’equipament, el canvi serà progressiu.

  1. Estem elaborat planells molt senzills amb llocs propers al centre per a facilitar als formadors l’aparcament. Volem evitar que arribin tard per culpa de no trobar aparcament.
  2. Redistribució de la zona d’atenció als alumnes amb mobiliari nou; més modern, amb una visió més oberta i amb més places per a seure. Incorporant una taula a la zona de recepció que dona polivalència a la zona, poden convertir la zona de mostrador també en una zona per atendre a les persones assegudes.
  3. Hem demanat als docents ens facin les seves propostes d’itineraris formatius

AVALUACIÓ DELS DOCENTS

Als docents se’l envia la valoració que ha fet la tutora-coordinadora de la seva actuació. Aquesta, també recull informació sobre com l’han valorat els alumnes. La informació integra, punts forts, punts febles, millores i puntuacions

QUEIXES I SERVEIS NO CONFORMES

Tenim registrada la queixa d’un alumne que ens fa saber que no el vàrem avisar pel curs en el que estava interessat. S’ha comprovat que efectivament no es va contactar, perquè no estava matriculat en el curs que ell assegura haver demanat, sinó en un altre. Vàrem cometre l’error d’inscriure’l en el curs erroni. Hem inscrit a l’alumne a la propera edició i ens manifestat que està conforme amb l’acció presa.

Analitzant les causes, no trobem pertinent realitzar canvis en aquest procés, donat que tot i que podem inscriure persones en cursos erronis, enviem moltes comunicacions sobre el curs; calendaris, programes, qüestionaris...en el cas que ens ocupa l’alumne tot i rebre comunicacions d’un curs erroni, no ens va respondre en cap cas, ni per correu, ni per telèfon i per tant, no ens va fer saber de cap forma tot i les evidències, que aquest curs en el qual el teníem inscrit no era el curs que volia fer.

ALTRES CONSIDERACIONS

—-